kotalı avcılık

Cumartesi, 04 Şub 2017 yorum ekle yorumlara git

 1. Türkiye nüfusunun ortalama % 40’ı kırsalda yaşamakta ve gelir durumu düşük vatandaşlarımızdır. Bununla birlikte bu vatandaşlarımızın neredeyse tamamının evinde yivsiz av silahı bulunmakta ve uygun koşullarda yasal veya yasadışı olarak avlanmaktadırlar. Bu anlamda Avcılık, Türk halkının en önemli kültürü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Mevcut sistemde henüz bu gerçek dikkate alınmamışken, sorunlar çözülmemişken, Kotalı avcılık sistemi de kırsalda yaşayan ve sınırlı hareket kabiliyetine sahip, gelir düzeyi düşük fakat kültürümüzün uzantısı olarak avcı olan bu vatandaşlarımızı asla dikkate almamakta, onları sistemin dışına iterek yasa dışı avlanmaya zorlamakta ve onlara çözümsüzlük üretmektedir. Oysa Orman ve Su işleri Bakanlığı köklü geçmişinden yansıyan deneyimleri ile başta orman köylüsü olmak üzere kırsalda yaşayan halkı gözetmekte, istihkak imkanları sağlamakta, ormanların değerlendirmesini koruma-kullanma dengesi düsturunda orman köylüsü ile birlikte sağlamaktadır.
 2. Kotalı Avcılık Sisteminin tüm Türkiye’yi kapsaması ile artık tüm alanlar adeta bir “milli park” özelliği kazanmakta ve izinsiz silahlı meralara girmek yasaklanmaktadır. İzin almak ise farklı kotalarla sınırlandırılmakta, mümkün kılınmamakta ve avcı caydırılmaya avcılıktan el çektirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede kırsalda yaşayan ve meraya çok yakın olan avcı vatandaşlarımızın, tarla sahibi çiftçimizin, hayvan sahibi köylümüzün suçlu konuma gelmesi sağlanmaktadır.
 3. Kotalı Avcılık Sistemi, yasa dışı avcılığın artmasına neden olmaktadır. Avbis sistemi avcı kotası, alan kotası, av kotası, avlak kotası, avlakta avlanma sayı kotası, yerel avcı-il dışı avcı kotası, kanatlı veya memeli vurma kotası gibi bariyerler getirerek izin almayı engellemeye dönük bir programdır. Bu anlamda çoğu zaman izin alınamamakta veya yoğun baskı ile sistem kilitlenmekte ve izin almayı engellemektedir. Yerel halk ve kırsalda yaşayan nüfusun önemli bir bölümü bilgisayar kullanmamaktadır. Sistemden haberleri dahi olmayan, olsa dahi izin alamayan belgeli avcılar yasa dışı avcı konumuna sokulmaktadır. Türkiye’nin en batısında dahi sisteme girilmemekte ve sistem kabul görmemektedir. Türkiye’nin doğusunda bu gerçek çok daha somut olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devlet ve genel avlakları yerel halkın ve avcı STK’ların bilgisi olmadan, görüşü alınmadan ve işbirliği yapılmadan kararlaştırılmakta, bu anlamda il müdürlükleri zorlanmakta ve avcılar tarafından da avlaklar kabul görmemektedir. Yapılan avlakların içi boş alanlar olması, tüm avlakları kapsaması ve avcıyı avbis sistemi ve kotalar ile ava çıkarmamaya dönük bir çalışma olduğu gerçeği sisteme “karşı duruş” yaratmakta ve belgesiz avcılığı teşvik etmektedir.

4. Kotalı avcılık sistemi ve onun uzantısı avbis yasal avcıyı ava ve doğaya çıkarmamaya/sınırlamaya dönük bir planlaya dönüşmüştür. Bu haliyle otokontrolü önlemekte, yer değiştirme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlamakta, avcılığın gereği meteorolojik ve avlanma koşullarına uygun mera değiştirmelere müsaade etmemektedir. Örneklemek gerekirse; Bıldırcın, üveyik, çulluk ve tahtalı gibi göç hayvanları başta olmak üzere av hayvanları biyolojileri, beslenme koşulları ve hava şartlarını dikkate alarak gün içerisinde farklı mera ve bölgelere göç edebilmektedir. Bu anlamda yeterli popülasyona ulaşabilmek ve avlanabilmek için avlaklarda yüzlerce km kat edilmekte, gün içerisinde farklı il, ilçe veya bölgelerde avlanma amaçlı seyahatler ve tespitler yapılmaktadır. Avcılığın kaçınılmaz gerekliliği olan mera değiştirme olgusunu kotalı avcılık sistemi gün içerisinde mümkün kılmamaktadır. Yani yasal avlanan ve etik kurallara dikkat eden bilinçli avcı artık seyahat

edememekte, avı araştırmak üzere bir avlaktan diğer başka bir avlağa veya avlaklara geçememektedir. İki farklı avlakta avlanan gurup ya da kişilerin avın durumuna göre birbirlerini avlağa davet etmeleri hatta bu davetin avlanma dışı gerekçelerle dahi olması cezai hükmü gerektirmektedir.

 1. Kotalı Avcılık Sistemi ile artık günlük av kararları almak, öğleden sonra veya akşamüzeri ava gitmeye karar vermek mümkün olmamaktadır. Oysa av kararları yüksek oranlarda son ana kadar netleşmemekte, mevcut koşullar avcılığın gereği olarak son ana kadar değerlendirilmekte ve nihayetinde karar verilmektedir. Kırsal alanlarda ise yaşamın getirdiği avlak avantajının yakınlığı gereği avlanma kararları günübirlik ve saatlik olarak alınmaktadır. Bu durum farklı av hayvanlarının avcılığına göre de hareketliliği gerektirmektedir. Bu anlamda sabah domuz avında olan avcı, öğleden sonra tahtalı geçidinde akşamüzeri de ördek avında farklı meralarda olabilmektedir. Sistemin bu gerçekleri görememesi başta yerelde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere genelde tüm avcılarımızı yasa dışılığa itmektedir.
 2. Kırsalda yaşayan, bilgisayar kullanamayan, izin alamayan fakat tarlasına, bahçesine ve otlağına av silahı ile gitmek zorunda olan tüm vatandaşlarımız kotalı avcılık sisteminin bölgelerinde devreye girmesiyle potansiyel suçlu konumuna gelecek ve cezai işleme tabi tutularak mağdur edilecektir.
 3. Kotalı avcılık sistemi, paralı avcılığın alt yapısını oluşturmaktadır. Bu durum gelecekte çok daha önemli sorunların temelini oluşturmaktadır. Av Yönetimi Daire Başkanlığının söylemlerin dışında “Sürdürülebilir Avcılık Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016” belgesinde avlakların tür başına paralı avlağa dönüştürüleceği açık bir şekilde aşağıdaki haliyle beyan edilmiştir. Bu çelişki, taraflar arasındaki güven bunalımını oluşturan temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
 4. Kotalı avcılık sistemi, avın gerçek sahibi avcıyı dışlamakta, baskıcı bir devlet yaklaşımını getirmektedir. Bu anlamda yayınlanan 2014/3 nolu bakanlık genelgesinde ve protokollerde avcı kuruluşları kotalı avcılığı kabule zorlanmakta, envanter verilerini zamanında uygun şekilde yapmayan kulüplerle protokol imzalanmayacağı yazılı olarak beyan edilmektedir. Maddi olanaklardan yoksun kalmak istemeyen avcı kulüplerimizde il müdürlüklerinde masa başında envanter çalışmalarını yapmak zorunda bırakılmaktadırlar. Mevcut avlanma pulu satışları geliri ile genelgeye uygun sürede ve arazide Anket Formlarını doğru olarak doldurmak gerçekte mümkün olmamakta, bu ve buna benzer uygulamalar gayri ciddi sonuçlar ortaya koymaktadır. Av hayvanı popülasyonlarının hazırlanan afaki envanter ve avlanma planları ile avlanması sağlanarak aşırı, düzensiz ve bilimsellikten uzak tüketilmesine neden olmaktadır. Oysa dış ülkelerde avın sahibi ve av yönetiminin sorumlusu avcı ve avcı temsilcisi birlik ya da federasyonlardır. Avlaklarda envanterler sahada somut sayımlarla yapılmakta, avlanma planları avcılar tarafından belirlenmektedir.
 5. Kotalı avcılık sistemi, Türkiye’deki denetleme, habitatların yok edilmesi, daraltılması, kirletilmesi, yasa dışı avcılığın çok yoğun olması gibi temel avcılık sorunlarını görmezden gelerek, bunlara çözüm üretmemekte, üretime dönük çözümler sunmamakta, avlaklarda doğal kanatlıların avcılığını para karşılığı MAK’ta alınan limit rakamları dışında limitsiz halde vurulmasına nedenolmakta ve zamansız avlanılmasını sağlamakta, yabancı avcılara kanatlı avcılığını serbest bırakarak avlakların Türk Avcısına kapanmasına neden olmakta (Gökçeada Örnek Kanatlı Avlağında olduğu gibi) ve sorunu daha da karmaşık hale getirerek içinden çıkılamaz bir hale sokmaktadır.

  Etik avcılığın savunulduğu mevcut sistemde sınırlı limitler dışında fazla vurmak doğal olarak yasa dışı sayılırken, kotalı avcılık sisteminin uygulandığı avlaklarda para karşılığı doğal popülasyon limitsizce vurulabilmektedir. Gelir durumu yüksek avcı ile gelir durumu düşük avcı arasında avcılık mantalitesine uymayan karşılaştırmayı da gündeme getiren bu yaklaşım, para karşılığı doğal kaynakların kaygısızca katledilmesine ise cevaz vererek çelişki oluşturmaktadır.

  1. Kotalı avcılık sistemi avcılığımızın özünü oluşturan, birliktelik ve paylaşım ilkelerini asla dikkate almamaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde topluca yapılan “Sürek Avları” kotalı avcılık sistemi ile tarihe gömülmekte, yapılamaz kılınarak Türk Av Kültürünü ve yerelliği benimsememektedir.
  2. Avlak sisteminin yasa gereği Türkiye’de yerleştirilmesi ve beraberindeki Kotalı avcılık sistemi uygulama aşamalarında süreç gizli yürütülmeye çalışılmakta, avcı kuruluşları le paylaşım, yasanın gereği işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına önem verilmemekte, şeffaflık ilkesi uygulanmamaktadır. Tüm bunların yanında avcı birliğini bozmaya dönük gayri resmi dezenformasyon yöntemleri yetkili şahıslarca uygulanmakta, etik olmayan yaklaşımlar sergilenmektedir.
  3. Kotalı Avcılık uygulaması ile kanundaki tanımına uymayan avlaklar ve genelgelere uymayan envanter verileri ve avlanma planları yapılmaktadır. Devlet arazisi olmayan özel mülkiyet alanlarının da Devlet Avlağı ilan edildiği duyumları alınmaktadır.
  4. Mevcut uygulamaların neticesinde, av koruma memurları, ilçe şeflikleri ve il müdürlükleri avcı ve yerel halk ile karşı karşıya getirilmekte, uyum içerisinde çalışması gereken taraflar hasım konumuna sokulmakta ve doğabilecek her türlü soruna kaygısızca zemin hazırlanmaktadır.

  14- Kota aynı gün içinde alınabilmelidir. Sabah karar verip her hangi bir devlet avlağına gidememek veya hava şartlarının el vermediği durumlar karşısında avlağa girememek (örnek sis-kar-sel vb..)avcılarımız için engeldir. Gün içinde avlak değişikliği yapılabilmeli uzak bölgelerde avlanma yapmak isteyen avcılarımıza avlakta av bulamamaları durumunda başka avlaklarda av yapabilme şansı verilmelidir.

  15- Devlet avlaklarında sadece iki adet av türü için kota verilmeli, avı serbest olan her türlü av için limitler dahilinde av izni verilmelidir. Özellikle kovucu köpekler ile yapılan domuz avlarında köpek ve avı başka bir avlağa geçebilmektedir. Bu gibi durumlarda domuz kotası alanları izninin komşu devlet avlağında da geçerli olması gerekmektedir. Çünkü zaten hektar çarpı katsayısı ile belirlenen kota sayısı gerçeklikten uzaktır. Bakıldığında domuz avlaklarında bu kota 2 hafta içinde dolmaktadır. Bu durum karşısında domuz avına çıkacak avcı, domuz avı kotası dolduğundan dolayı bu sefer tavşan kotası alarak domuz avına çıkmak zorunda kalmaktadır.

  16- Avbis kontrol amaçlı olmalıdır. Devlet avlaklarında gün başına avcı kotasının olmaması avbisteki tıkanıklığın önünü açacaktır. Sezon boyunca sadece kendi ilçesinde av yapan avcılar için kota sayısı engel teşkil etmektedir. Kafile olarak başka illere gidecek avcılarımız tüm kafileye izin alamadan kotalar kapanmakta veya yetersiz kaldığından kafilelerin bölünmesine yol açmaktadır. Yada kota almasına rağmen çeşitli sesepler ile avlağa gidememektedir. Bu durum karşısında aslında kotası dolduğu görülen yerlerde avcı sayısının sistemde gözükenden daha az olduğu görülmektedir. Avbis sisteminin esas amacı yaban hayatının sürekliliği ile beraber hangi avlakta av yaptığının ve sezon sonunda hangi avlakta  en fazla avcının ava gittiği olmalıdır. Bu bilgiler ışığında gelecek sezon yapılacak alan sınırlamalarının gerçek verilere dayanarak yapılmasının önü açılacaktır.

  17-Domuz avcılığı riskli tehlikeli ve çok emek gerektiren bir avcılık türüdür. Bu nedenle takoz uygulamasının domuz avı yapan avcılar için kaldırılması uygun olacaktır. Avcının risk karşısında kullanacağı bir adet fazla fişeğin hayat kurtarabileceği unutulmamalıdır.

  18-Yarı otomatik yivli av tüfeklerinin alımı satılması kullanılması devir edilmesi gibi hususları içeren yasal düzenlemenin 6136 sayılı kanun ile 2521 sayılı kanunların dışında, kendine has anlaşılabilir şekilde ele alınarak tekrar düzenlenmesi, yivli av tüfeği ile av yapmak isteyen avcıdan bu tüfekler için istenilen 3000-4000 TL civarındaki çok yüksek olan 5 yıllık harç uygulamasından vazgeçilerek,  Türkiye yaşam standartlarındaki seviyelere çekilmesinin önünün açılması, dileyen avcının bu tüfekler ile ava çıkmasının önü açılması gerekmektedir.

  19- Avcının vergi mükellefi kategorisinden çıkarılması için Maliye Bakanlığı tarafından acilen düzenleme yapılmalıdır. Yapılacak ise de tek muhatap kurumun hangisi olacağı konusunda karar alınmalı, avcı kapı kapı izin alma endişesi yaşamamalıdır

  20- Rüzgarla hareket eden plastik mühreler yanında elektronik kanatları dönen ses çıkarmayan mühre çeşitlerinin de serbest olması sağlanmalıdır. Bu konuda düzenleme yapılmalıdır.

  21-Arabada veya avlaklarda ışık kaynağının bulundurulmasına izin verilmelidir. Işık kaynağının bulunması hiç kesmeye ışık ile av yaptığı anlamını yüklememelidir. Avcılık komple olarak düşünüldüğünde ışık kaynağı yardımcı bir araç olarak düşünülmeli, yasak avcılıkta kullandığı peşin hükmüne varılmamalıdır.

  22-Domuz avlarında sadece şevrotin fişeği bulundurulmasının yanında içeriğinde saçma olan fişeğin de bulundurulması gereklidir. Şevrotinin yanında saçmalı fişeğin bulundurulmaması gerektiği tezi tamamen bilimsellikten yoksundur. Yasaklanmasının akla mantığa hitap edecek tarafı bulunmamaktadır.

  23- Sulak alanların göletlerin ve baraj göllerinin çoğunda av yasağı bulunmaktadır. Göç hayvanı olan su kuşlarının bu belirtilen yerler dışında avlanması mümkün olmadığından, belirtilen alanlarda avlanma yapılmasının önü açılmalıdır.

  24- Av  suçu işleyen avcıların hakkında alınan av belgesinin ömür boyu iptali kararı dayanaktan yoksun mesnetsiz ve hakka uygun değildir. Yanlışlıkla av sahasını karıştıran ve izinsiz bölgede av yaparken yakalanan avcının av belgesinin iptali , yasal olarak av yapmak

  isteyen avcının kanunsuz olarak avlanmasına yol açacaktır. Bunun önüne geçilerek av belgesinin iptali sezonluk olmalıdır.

  25-Canlı mühre ile avcılık Türkiyede yasak olmasına karşın, Avrupa Birliği parlementosunun canlı mühre ile avlanmanın geleneksel avcılık türü olduğunu benimsemesi ayrıca bir tezat olarak karşımızda durmaktadır. Canlı mühre ile avcılık yapan avcı kesiminin varlığını yok saymak hayalcilikten öteye varmayacaktır. Bu konuda gerek Bakanlık gerekse Müdürlük düzeyinde çalışmalar yaparak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Avcıların geleneksel av yöntemlerini kullanmasının önü açılarak yasakçı zihniyetten uzaklaşarak, etkin denetim yollarının önünün açılması sağlanmalıdır.

  26- Motorlu tekne ile avlanma yasaktır. Bunun önünün açılması ve hareket halinde avlanma teriminin suç sayılmaktan çıkarılması yönünde düzenleme yapılmalıdır. Göçmen kuşların kış günü ülkemizi transit geçiş güzergahı olduğu unutulmamalıdır. Sulak alanlarda motorlu motorsuz  tekne kayık ile avlanmanın önü açılmalıdır.

  27- Av suçlarında verilen cezaların, (endemik-nesli tükenmekte olan koruma altına alınmış hayvanlar, zehir ile avlanma, gece ışık ile avlanma, üreme döneminde avlanma dışında ) ekonomik yıkıma sebebiyet vermeyecek şekilde orantılı olması gereklidir. Kota aşımında vurulan av hayvanı için ödenecek bedel türüne göre hakkaniyete uygun olmalıdır.

  28-Özellikle Sakarya’ da daralan ördek avı alanları yüzünden Sapanca gölünün kesinlikle ava açılması gereklidir. Sakarya bir anlamda İstanbul avcılarının da arka bahçesi konumundadır. Sakarya gölüne avcının zarar vereceği anlayışından acilen vazgeçilmesi gerekmekte olup, Sapanca gölünün etrafında bulunan ve devam eden yapılaşmanın, özel ve tüzel kurumlara ait atıkların salınımının önlenmesi, göl etrafında yapılan sebze ve meyve bahçeleri ile bunların kullandığı zehirlerin, park ve bahçelerin dinlenme tesislerinin denetime alınmasının daha yararlı olacağı kanaati daha uygun düşecektir.

  29-Tüm yurt genelinde göçmen su kuşlarının avının 7 güne çıkarılması gerekmektedir. Adı üzerinde göçmen su kuşu. Avcıların tümünün tatil günlerinin sadece Cumartesi –Pazar olduğu yaklaşımı masa başında alınmış bir karar olup hayatın da olağan akışına aykırıdır. Av camiasına sadece 2-3 gün avlanacaksın zorlamasının akıl ve uygulamada geçerliliği yoktur.

  30- Ülkemizin coğrafi yapısı nedeni ile yerli av türleri ile göçmen gelip geçen av türleri arasında farklılıklar bulunduğu gerçeği göz ardı edilemez. Mesela Trakya da keklik avı yapmak imkansız hatta mucizedir diyebiliriz.  Ama, Trakya bölgesi-Sakarya Bölgesi ve Marmara bölgesinin bir bir çok yeri ile ülkemizin çeşitli yerlerinde ördek ve yaban kazı, angıt, kıl kuyruk, çamurcun vb. göçmen su kuşlarını bakmak evde beslemek  avlanma yanında bir kültürdür. Atalardan gelen bir gelenektir. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Kanunen bakmak yasaktır ama düzenleme yoluna da gidilmemiştir. Bu gibi av hayvanlarının bakamı suç olmaktan çıkarılmalı hatta Orman Bakanlığı elde bulunan bu potansiyeli ava nasıl kazandırırım düşüncesinde adımlar atmalıdır.

  31-Yivsiz Tüfek ruhsatnamesi alma şartları gözden geçirilerek yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. 6136 sayılı Kanunun 16. Maddesi  ve 2521 sayılı kanunun 14. Maddesinde belirtilen

  engel haller çok ağır düzenlemeler içermektedir. Kasıtlı olarak silahla işlenen suçlar haricinde av tüfeği edinmenin önü açılmalıdır. (Mesela av tüfeği ile işlenen suçlar ile trafik suçlarının karşılaştırılmasında trafik suçları ağır basacaktır. Ama araç için ehliyet almak çok daha kolaydır. avcıları potansiyel katil veya suçlu görmek zihniyetinden vazgeçilmelidir.

  32-Ağaçlandırılacak boş alanlarda sadece sanayi için getirisi olan ağaç türlerinin yanında yaban hayvanlarının da yararlanabileceği ağaçlandırma alanlarının oluşturulmasının sağlanması , yaban hayvanlarının şehirlere inme gereksinimlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

  33-Merkez Av Komisyonu avcıları ilgilendiren bir kurum olmasına rağmen avcıların bu komisyonda eşit temsil yeteneği bulunmamaktadır. Merkez Av Komisyonuna katılan kamu görevlileri avcılık hususunda ihtisas yapmamış, siyesi iradenin oraya getirdiği memur olmaktan öte geçen bir meziyetleri de yoktur. Bu komisyonda görev alacak kimselerin avcılık konusunda ihtisas yapmış bilimsel tezlere yerinde görerek sahada tecrübe kazanmış kişilerden seçilmesi, avcıyı potansiyel katliamcı gibi görmeyen kişilerden seçilmesi yerinde olacaktır. Avcıların komisyonda eşit temsil yeteneği bulunacak düzenlemelerin de acilen yapılması gerekmektedir.

  34-Facebook ve  diğer sosyal bilgi edinme ve paylaşma sitelerinde, Arap yarımadası, Kuzey Afrika ülkelerinde,  bu ülke vatandaşlarının Göçmen Kuşların her türlüsünü, ağ ve tuzaklar ile yakalayarak avladığı ve bu faaliyetin kısa süreli de olsa ticari bir sanayileşmeye vardırdıkları, konserve vb. besin maddesi olarak ihraç ettikleri haberleri yayınlanmıştır. Bu örnek ile göçmen kuşların (adı üstünde göçmen) avlarının av sezonu boyunca 7 gün ava açık olması gerekmektedir. Al ben ülkemdeki avcıya vurdurmadım siz vurun ticaretini yapın mantığı ile ülkemiz avcısına eziyet etmenin mantığı yoktur.

  35- Acarlar longozunun Yaban Hayatı Yönetim Planı oluşturulmalı planlı bir avcılığa açılmalıdır. Longozun avcılığa açılması kayıp değil kazanç olacaktır. Çevresinde bulunan köyler de kalkınma sağlayacaktır. Eğer bu gibi ülkemizde bulunan sulak alanların İl Avcı Derneklerinin yönetimine devredilmesi halinde yaban hayatının gelişmesine katkı sağlanacak yapacak yabani ördek salımı ile göller tekrar ördekler için barınak haline gelecektir.

  36- Türkiye’de “Genel Avlaklar” kelime anlamında ifade edildiği gibi “Ava Açık Sahaları” kapsamalı ve limitli avcılık sisteminde avcılık 7 gün olarak uygulanmalıdır. Tür bazında tarihler ve limitler ise bölgesel olarak federasyonlar ve bağlı bulunduğu Konfederasyon tarafından belirlenmeli ve uygulama MAK’ta resmileştirilmelidir. MAK uygulaması devam etmeli fakat avcı temsilci sayısı toplam üye sayısının % 60’ını oluşturmalıdır. Böylece avcılığın yönetimini avcıya devretme süreci başlatılmalı ve devlet koruma ile koordinasyon ve kontrolde etkin olmalıdır.

  37-Örnek Avlak ve Devlet Avlakları her ilde avcı kuruluşlarının işbirliği ile belirlenen alanlarda sınırlı sayıda olmalı ve nitelikli hale getirilmelidir. Bu sayı Türkiye genelinde avlakların yüzölçümünün % 20 sini geçmemelidir. Buralarda fiili envanter sistemine dayalı planlı avcılık yapılmalı, avlaklar üretimle desteklenmelidir. Bu avlakların işletmesi avcı

  kuruluşlarında olmalı, avcı kuruluşlarının maddi kaynağı ise temelde alınan harçlar ve avlanma pullarından doğan gelirler olarak belirlenmelidir. Bu avlaklarda ticari kaygı olmamalı, gelir elde etmek için aşırı avlanma mecburiyeti, avlanma başına ya da avcı ve tür başına gibi ücretler uygulanmamalıdır. Örnek avlaklardaki üretilip salınan av hayvanlarında ise mevcut ticari uygulama devam etmelidir.

  38- Denetimler tüm yurt genelinde yeterli personel, araç ve teçhizat tedariki sağlanarak yılda 365 gün, günde 24 saat olarak yapılmalıdır. Bu konuda yeterli sayıda özel av koruma görevlileri yetiştirilmeli ve avcı kuruluşları ile birlikte işbirliği yapılarak koordinasyon sağlanmalıdır.

  39-Avcılığımızın ve ekosistemin temel sorunu olan habitatların yok edilmesi, daraltılması ve kirletilmesini/zehirlenmesini önlemek için diğer kamu kurumları ile işbirliğine gidilmeli ve etkin çözümler uygulanmalıdır.

  40-Av Turizmi uygulamalarını belirlemek üzere oluşturulan komisyonda avcı kuruluşlarının temsilcileri de yer almalı ve MAK kararları ile mevcut farklılıklar giderilmelidir.

  Görüldüğü gibi temelde avcılık sorununu ciddi olarak çözmek esasen son derece yalındır. Bu anlamda uygulanamaz yöntemlerle avcı ile resmi kurumları karşı karşıya getirecek ve sorunlara sebep olacak uygulamalardan vazgeçilmelidir.

  41-Ülkemizde hiçte azımsanmayacak miktarda yivsiz av tüfeği çeşitli nedenlerden dolayı ruhsatlandırılamamıştır. Kaba taslak verilere göre bu sayı 2.000.000 civarındadır. Sıkı yönetim zamanında çıkarılan ve yönetmeliğe eklenen bir maddenin aynısının acilen hayata geçirilmesi, bu gibi tüfeklerin Maliye Bakanlığına yatırılacak harç karşılığında kayda alınmasında fayda olacaktır. Şartları uyan bu kişilere ait ruhsatsız durumda bulunan av tüfeklerinin kayda alınması yerinde bir karar olacaktır. Bu sayede ruhsatsız tüfek kayıt altına alınmış iken ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

  42-Kotalı Avcılık Sistemindeki yanlışlıkların düzeltilmemesi ve sistemi tüm Türkiye’ye yayma çabası tıpkı avcılığın 3 günle sınırlandırılması yanlışında olduğu gibi doğaya daha fazla zarar verilmesine neden olacaktır.

  43-Genel Avlak-Örnek avlak-Devlet Avlağı terimlerinin hayata geçirilmesinden evvel ne gibi bilimsel veriler kullanılmıştır. Kullanılmış ise bu avlakların belirlenmesi amacı ile hangi kurumlar ile işbirliği yapılmış ve bu konuda hazırlanmış raporlar var mıdır?

  44-Yasak avcılık ile mücadele için elinizde yeterli personel var mıdır. Var ise memurların ünvanlarını da içeren listeyi sayı olarak bölge bölge acıklar mısınız. Yasak avcılık için mücadele eden personele hizmet içi eğitimler yılda kaç kere verilmektedir. Yeterli midir?

  45-Yurdumuzun coğrafi yapısı ele alındığında ülkemizin her yerinde eşit ve hakkaniyete uygun denetimler sizce yapılmakta mıdır? Şu anda ülkemizin iki bölgesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde memurlarınız eli ile  av ve avcılığın ne şekilde  denetim altında tutulduğu hakkında  bilgi verebilir misiniz.

  46-Avlanma izni için kullanıma açılan Av-Bis sisteminin halen binlerce avcı tarafından kullanılamadığı ve kullananların sıkıntı yaşadığı malumunuzdur. En son genel müdürlüğünüz serverlerinizde bir yağmur yağması ile sıkıntı yaşanmış ve 22-23 Ağustos-2015 tarihlerinde   binlerce avcı av-bis üzerinden  randevu alamamış ve mağduriyetlerine sebep verilmiştir. Bu gibi cereyan eden olaylarda geliri av camiasının vermiş olduğu vergiler olan bir kurumun ne şekilde eylem planı vardır. Varsa eylem planı nedir?

  İşbirliği esasında, tüm bu hususların dikkate alınması, avcı kuruluşlarının sistemin içerisine dahil edilmesiyle başarı kaçınılmaz olacaktır.

  Bu doğrultuda, sürdürülebilir planlı avcılık için yukarıda ifade edilen Türk Avcısının benimseyebileceği yöntem karması, birlikte işbirliği yapmak, çalışmak, emek vermek ve görev yapan yeterli kadroların ve ekipmanın oluşturulması, gerekli koordinasyonun kurulması ve sistemde avcı kuruluşlarının güçlendirilmesi, görüşlerinin benimsenmesi başarılı bir “Türkiye Avcılık Sistemi” için ilk gerekenlerdir.

   

  Bu düzenlemeler yapılmaması durumunda yasal avcı kavramı günden güne kaybolacak ve yasal olmayan avcılık sistemlerinin gelişmesine yol açacaktır. Avcı ve av camiası var ise Av Yaban Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ve ilintili şubeleri var olacaktır. Avcının olmadığı bir durumda Av Yaban Hayatı Koruma Daire Başkanlığı kağıt üzerinde bir kurum olmaktan öte geçemeyecektir.

  Yukarıda arz ettiğimiz yazıdan da anlaşılacağı üzere öneri ve şikayetler hakkında açıklayıcı bilgi vermenizi arz ederim


Categories: Av Hakkında Soru Ve Cevaplar Tags: | 332 Kez Bakıldı |
 1. şimdilik yorum yok.
 1. şimdilik geri bağlantı yok

av_videolari